31 Mayıs 2018 Perşembe

6661 SAYILI KANUNA GÖRE ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

6661 sayılı kanuna göre Asgari Ücret Teşviki ile ilgili olarak, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta güncelleme yaparken sehven verileri işveren ekranlarına aktarmıştır. Asgari Ücret Teşviki Bakanlar Kurulu kararı yayımlanana kadar kullandırılmayacaktır. Bu nedenle sistemin açık olduğu süre boyunca Nisan/2018 dönemine ait SGK Primlerini eksik yatıranlar bugün (31.05.2018) mesai bitimine kadar eksik ödemelerini yapmaları gerekmektedir.

29 Mayıs 2018 Salı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ SİSTEMİNE GEÇİŞ

29 Mayıs 2018 tarih 30435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliğine göre; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sistemi tüm Türkiye'de uygulamaya 01.10.2018 tarihi itibariyle başlanacaktır.

BASİT USUL DEFTER BEYAN SİSTEMİNE BAŞVURU SÜRESİ UZATIMI

29 Mayıs 2018 tarih 30435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 499 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre; daha önce 17.12.2017 tarih 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra Nolu Genel Tebliğin geçici 1.maddesinde yapılan değişiklikle, Basit usul defter beyan sistemine başvurular 30.06.2018 tarihinden 30.09.2018 tarihine uzatılmıştır.
Yine aynı tebliğin  geçici 3.maddesinde basit usule tabi mükelleflerin 30.04.2018 ve 31.07.2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31.10.2018 tarihine kadar sisteme kaydedilebilecektir.

28 Mayıs 2018 Pazartesi

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ

26 Mayıs 2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlenerek, değerler aşağıya çekilmiştir.

       - Aktif toplamı 35 milyon TL. (daha önce 40 milyon TL ve üstü)
       - Yıllık net satış hasılatı 70 milyon TL. (daha önce 80 milyon TL ve üstü)
       - Çalışan sayısı 175 kişi. (daha önce 200 kişi ve üstü)

Yukarıdaki 3 değerden herhangi ikisini üst üste (2017 ve 2016 yıllarında) aşanlar 2018 yılı için bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Karar 01.01.2018 tarihi itibariyle geçerli olup, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

26 Mayıs 2018 Cumartesi

SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DOĞRU YARARLANILMASI İLE İLGİLİ SGK TARAFINDAN YAYIMLANAN ÖNEMLİ DUYURU

       Bilindiği üzere, 7103 sayılı kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17.maddede yapılan düzenleme ile sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz olmasına karşın, daha evvel herhangi bir kurum numarası seçilmeksizin teşviklerden yararlanılmayan ayların/dönemlerin ya da kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka teşvik türü ile geriye yönelik olarak değiştirilmesine imkan tanınmıştır.
       Anılan Ek 17.maddenin ikinci fırkasında yapılacak başvuru tarihinin son günü 01 Haziran 2018'dir. Buna rağmen işverenlerin SGK İl Müdürlüklerine dilekçe ekinde iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerini sundukları gözlemlenmektedir.
       Bu sebeple gerek SGK İl Müdürlüklerinin iş yoğunluğunu azaltmak gerekse uygulamadaki iş ve işlemlerin kolaylığı açısından söz konusu müracaat dilekçeleri ile geriye dönük olarak yararlanılmayan ya da yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünden başka bir teşvik türü ile değiştirilmesi talep edilen ay/dönemlere ait iptal/asıl/ek aylık prim bildirgelerinin işverenlerce internet ortamında verilmesine imkan tanıyan Kurumca hazırlanan programlar işletime açılmıştır.
       Söz konusu ekranlar sgk.gov.tr adresinden,
       1.Başvuruda bulunmak ve onaylamak için aşağıdaki adresten e-bildirge şifreleri ile giriş yapılacaktır.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi

       Daha önceden düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek tercih edilecek teşvik türüne ilişkin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilmesi için ise aşağıdaki web adresinden e-bildirge şifreleri ile erişebileceklerdir.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkEBildirgev2

       Programa giriş yapan işverenlerin sosyal güvelik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine daha önce kağıt ortamında müracaat etmiş olmaları halinde, başvuru bölümünde yer alan "Daha önce Kağıt Ortamında Başvuruda Bulundum" linkini seçmesi, kağıt ortamında yapılan müracaatın Kurum kayıtlarına giriş yapılan evrak tarihi ve sayısının "evrak tarihi" / "evrak sayısı" alanlarına kaydetmeleri gerekmektedir.


ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRESİNİN UZATILMASI

25 Mayıs 2018 tarih 107 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince; 31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturma ve imzalama süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 08 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

ELEKTRONİK BELGE DÜZENLENMESİNDE USULSÜZLÜKLER VE UYGULANACAK PARA CEZALARI

25 Mayıs 2018 tarih 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 494 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince ; 
1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kağıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227. ve 231.maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 TL  aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 Türk lirasını geçemez.
2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kağıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227.maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 240 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.
Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12.000 Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 120.000 Türk lirasını geçemez.”
(2) Bu Tebliğ, 7103 sayılı Kanunla değiştirilen 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği haller
(1) Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;
a) Gelir İdaresi Başkanlığının ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,
b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),
c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),
ç) Bakanlığımızca elektronik belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuzlarda, belgelerin elektronik belge yerine kağıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,
gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kağıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.
(2) Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi halleri, bu maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.
Mücbir sebep nedeniyle ceza kesilmemesi
Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, 213 sayılı Kanunun 13. maddesinde yazılı mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halinde aynı Kanunun 373.maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.
Yürürlük
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

20 Mayıs 2018 Pazar

FİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPAMYASI

       18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan yardım kampanyası da ;
       1. Valilikler, belediyeler ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımlar aşağıdaki hesap numaralarına aktarılacaktır.
       2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecektir.
       3. Sivil toplum kuruluşlarından istekli olanlar topladıkları yardımı, Filistin halkında ulaştırmak üzere şartlı ve ya şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.
       4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
     
FİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARI
T.C.ZİRAAT BANKASI KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No
TR200001002533555555555073
ABD Doları Hesap IBAN No
TR900001002533555555555074
EURO Hesap IBAN No
TR630001002533555555555075
Banka Swift Kod No
TCZBTR2A
 T.VAKIFLAR BANKASI A.O. TUNALI HİLMİ ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No
TR120001500158007294531452
ABD Doları Hesap IBAN No
TR060001500158048011048733
EURO Hesap IBAN No
TR430001500158048011048746
Banka Swift Kod No
TVBATR2AXXX
 T.HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No
TR720001200940800005000225
ABD Doları Hesap IBAN No
TR610001200940800058000253
EURO Hesap IBAN No
TR340001200940800058000254
Banka Swift Kod No
TRHBTR2A
T.C.ZİRAAT KATILIM BANKASI  ANKARA  KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No
TR220020900000412303000001
ABD Doları Hesap IBAN No
TR920020900000412303000002
EURO Hesap IBAN No
TR650020900000412303000003
Banka Swift Kod No
ZKBATRISXXX
T.VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No
TR360021000000016349000002
ABD Doları Hesap IBAN No
TR520021000000016349000102
EURO Hesap IBAN No
TR950021000000016349000104
Banka Swift Kod No
VAKFTRISXXX


VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun aşağıdaki kanunlar hakkında uygulanır.

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
1) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç),
2) 2018 yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
3) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
b) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, mülga 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,
c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları (adli ve idari para cezaları ile mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, mülga 22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilât, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç),
ç) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,
d) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
e) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
2) 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
3) 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
4) 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
f) İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları (idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç),
g) Belediyelerin;
1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2018 yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2018 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları (idari para cezaları ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç),
2) 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
4) Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
ğ) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
h) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacaklar.

İlgili Resmi Gazete detayına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

HURDAYA ÇIKARILAN ARAÇ İLE YENİ İKTİSAP EDİLEN ARACIN ÖTV İNDİRİMİ

       18 Mayıs 2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesine göre;
       7103 sayılı kanunun geçici 1.maddesinin yürürlüğe girdiği 27/3/2018 tarihinden ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen yerlere teslim edilmek suretiyle bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan ya da doğrudan veya beşinci fıkrasında nitelikleri belirlenen ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen mezkur madde kapsamındaki araçlar bakımından aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı,
       a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibidir :

YENİ ARACIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHI     TERKİN EDİLECEK Ö.T.V. TUTARI
Matrahı 46.000 TL.'yi aşmayanlar için                                                            10.000 TL.
Matrahı 46.000 TL.'yi aşıp 80.000 TL.'yi aşmayanlar için                                8.000 TL.
Matrahı 80.000 TL.'yi aşanlar için                                                                     3.000 TL.

       b) Diğer araç cinsleri için 10.000 TL. olarak tespit edilmiştir.